Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thuận giao vốn cho dự án hầm Đèo Cả

NDO - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản lấy ý kiến các Bộ Tư pháp, Tài chính và Giao thông vận tải về báo cáo Thủ tướng đối với phần vốn 1.180 tỷ đồng của dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thuận giao vốn cho dự án hầm Đèo Cả

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8201/BGTVT-ĐTCT, để bảo đảm phương án tài chính, đồng thời thúc đẩy kích cầu, giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng chấp thuận giao số vốn 1.180 tỷ đồng trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông vận tải.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 8201 và 8869 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm giao vốn cho dự án. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 5935 giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải xem xét kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải và thống nhất phương án xử lý.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số vốn 1.180 tỷ đồng này nằm trong tổng số vốn 5.048 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 65/2013/QH13; được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương tại văn bản số 70/TTg-KTNN ngày 12/1/2016 và văn bản số 112/TTg-KTN ngày 23/1/2017.

Số vốn này cũng đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt phương án tài chính tổng thể của dự án tại Quyết định số 3107/QĐ-BGTVT và điều chỉnh phương án tài chính tại Quyết định số 400/QĐ-BGTVT; được cơ quan có thẩm quyền (Bộ Giao thông vận tải) ký hợp đồng dự án với Nhà đầu tư (tại các Phụ lục số 04/HĐ.BOT-BGTVT ngày 2/2/2016, số 06/HĐ.BOT-BGTVT ngày 23/3/2016, số 12/HĐ.BOT-BGTVT ngày 26/10/2016).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thuận giao vốn cho dự án hầm Đèo Cả ảnh 1

Như vậy, việc bố trí số vốn 1.180 tỷ đồng hỗ trợ của nhà nước cho dự án là phù hợp các quy định hiện hành về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/07/2021 của Quốc hội khóa XV về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Việc bố trí vốn cũng phù hợp chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng chấp thuận và phương án tài chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, việc bố trí số vốn 1.180 tỷ đồng sẽ bảo đảm hiệu quả tài chính của dự án theo cam kết quy định tại hợp đồng dự án đã ký giữa Bộ Giao thông vận tải và nhà đầu tư.