Bến Tre quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình của Tỉnh ủy

NDO - Ngày 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII và Quy định số 952 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham dự quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.
Các đại biểu tham dự quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Hội nghị đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Chỉ thị số 28 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII và Quy định số 952 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Thông qua Hội nghị này, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên toàn tỉnh Bến Tre được quán triệt các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các chỉ thị, chương trình và quy định; nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện sâu sát, quyết liệt tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, sớm đưa các chủ trương này đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Đồng thời, từng bước hoàn thiện công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bến Tre quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình của Tỉnh ủy ảnh 1

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị, sau hội nghị này, các cấp ủy khẩn trương tổ chức thông tin nhanh Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nội dung các chỉ thị, chương trình, quy định đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đồng thời, giao đồng chí Bí thư cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trực tiếp lãnh đạo triển khai, bảo đảm đúng thời gian quy định theo kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra; sớm ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhấn mạnh, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm về nội dung và kết quả thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, Quy định số 952 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả Hội nghị Trung ương 9 để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, nhận thức sâu, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, chú trọng nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với những vấn đề về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, về công tác cán bộ và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua…