Bảo đảm chất lượng đào tạo nghề cho lao động ở doanh nghiệp nhỏ và vừa

NDO -

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đào tạo nghề điện tử - điện lạnh tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ (Ảnh minh họa: HTTC).
Đào tạo nghề điện tử - điện lạnh tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ (Ảnh minh họa: HTTC).

Để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ 15/10/2021 (thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, sắp xếp, bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của địa phương; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Việc tổ chức hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Định kỳ trước ngày 10/12 hằng năm, các địa phương gửi báo cáo về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) về tình hình triển khai chính sách này theo phạm vi quản lý để tổng hợp.

Trước đó, Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Chính phủ nêu rõ, cần tiếp tục cập nhật chuẩn trong giáo dục nghề nghiệp; nhân rộng đào tạo nhân lực có kỹ năng; hỗ trợ đào tạo cho người lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối tượng chính sách khác. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67-68%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 27-27,5%.

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, kế hoạch tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022 là gần 2,1 triệu người. Ước tính tuyển sinh 3 tháng đầu năm nay đạt hơn 11.000 người.