Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tiến hành Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban Đảng, cơ quan Trung ương.

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, các hoạt động nổi bật là: Triển khai toàn diện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung tham mưu nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp.

Hoàn thành 100% các đề án theo chương trình làm việc của ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đã hoàn thành 19/19 đề án theo Chương trình công tác bảo đảm tiến độ chất lượng; tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành 2 nghị quyết; Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 30 văn bản…

Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, tăng cường nhận thức, trách nhiệm tạo sự chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; tổng kết, ban hành chủ trương về tiếp tục đẩy mạnh tinh giảm biên chế giai đoạn 2022-2026, tạo nền tảng quan trọng đổi mới công tác quản lý biên chế; công tác cán bộ đã bám sát bám sát quan điểm nguyên tắc quy định của Đảng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc…

Các đại biểu dự đã phân tích, khẳng định những kết quả tốt những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân từ thực tiễn công tác.

Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp gắn với các trọng tâm công tác năm 2023. Tập trung là: Tham mưu, triển khai thực hiện 18 đề án, báo cáo về công tác tổ chức xây dựng Đảng được Trung ương giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tổ chức xây dựng Đảng; công tác tổ chức bộ máy, biên chế Điều lệ Đảng; tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học; tăng cường kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh; biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022; ghi nhận những ý kiến của các đại biểu tại hội nghị.

Từ việc phân tích các nội dung, trọng tâm yêu cầu chủ đề công tác, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị trên cơ sở chương trình làm việc chung của Ban Tổ chức Trung ương đưa ra tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, xây dựng chương trình công tác đồng bộ phối hợp thống nhất với tinh thần yêu cầu quyết tâm cao hơn, nỗ lực phải lớn hơn để tiến hành một số công việc quan trọng; tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Đề cập yêu cầu với cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh cán bộ làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng phải nghiên cứu sâu, đầy đủ các chủ trương, quy định của Đảng có phương pháp làm việc tốt, khoa học để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với yêu cầu bám sát nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục phối hợp tốt đồng bộ với các cơ quan, cấp ủy bảo đảm hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ góp phần xây dựng ngành Tổ chức, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.