Vào Đảng không phải để làm quan, phát tài

Một nguyên lý trong công tác xây dựng Đảng đó là chất lượng đội ngũ đảng viên quyết định trực tiếp đến chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng. Vừa qua tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII bàn về vấn đề “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng chúng ta phải nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh, tính chiến đấu của Đảng theo đúng tinh thần tư tưởng của Lê-nin “thà ít mà tốt”, những đảng viên hữu danh vô thực thì cho không chúng ta cũng không cần. Để thực hiện được chỉ đạo đó cấp ủy các cấp cần tập trung rà soát, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, chỉ kết nạp những quần chúng ưu tú có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác và với lý tưởng vào Đảng là để cống hiến cho Đảng, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Vào Đảng không phải để làm quan, phát tài