Sửa quy định về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thứ Hai, 15-03-2021, 01:54

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy chế này quy định việc xử lý nợ của khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội bị rủi ro do nguyên nhân khách quan với năm trường hợp được coi là nguyên nhân khách quan thay vì bốn trường hợp như đã quy định tại Quyết định 50. Thời gian gia hạn nợ các khoản ngắn hạn tối đa là 12 tháng. Quyết định số 08 cũng sửa đổi điểm b, điểm c khoản 1 Điều 6 Các biện pháp xử lý nợ bị rủi ro. Theo quy định khách hàng được xem xét gia hạn nợ khi bị rủi ro do một trong các nguyên nhân quy định ở trên với mức độ thiệt hại về vốn và tài sản dưới 40% so với tổng số vốn thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh vay vốn.

Về điều kiện và thời gian khoanh nợ, Quyết định 08 quy định khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, chưa có khả năng trả nợ đúng hạn và thuộc một trong các trường hợp được quy định trong Quyết định thì được xem xét khoanh nợ với thời gian khoanh nợ tối đa là 3 năm. Trường hợp hết thời gian khoanh nợ, khách hàng vẫn gặp khó khăn, chưa có khả năng trả nợ sẽ được xem xét cho khoanh nợ bổ sung…