Hướng dẫn chức năng, cơ cấu tổ chức Ban Quản lý khu công nghiệp

Thứ Hai, 25-01-2021, 01:26

Bộ Kế hoạch và Ðầu tư (KH và ÐT) đã ban hành Thông tư 12/2020/TT-BKHÐT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (KCN, KCX, KKT).

Thông tư nêu rõ, Ban Quản lý có tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của UBND cấp tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ KH và ÐT, các bộ, ngành về thực hiện quản lý nhà nước trong KCN, KCX, KKT. Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý đầu tư quy định gồm: Ðăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi văn bản chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thỏa thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại KCN, KCX, KKT và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và UBND cấp tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Trình UBND cấp tỉnh chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển KCN, KCX, KKT; Phối hợp Bộ KH và ÐT trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về KCN, KCX, KKT thuộc thẩm quyền quản lý.

Ban Quản lý có trưởng ban và không quá ba phó trưởng ban. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với trưởng ban và phó trưởng ban do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định theo quy định...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16-2-2021.