Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Ba, 20-04-2021, 03:16

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2021/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2014/NÐ-CP ngày 29-9-2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT).

Theo đó, Chính phủ bổ sung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND: trung thành với Tổ quốc Việt Nam XHCN, chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng; có phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề; có thời hạn hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 20 năm trở lên; đã được tặng danh hiệu NSƯT và sau đó đạt một trong các tiêu chí: có ít nhất hai giải Vàng quốc gia (trong đó có một giải Vàng cá nhân); có ít nhất ba giải Vàng quốc gia (nếu không có một giải Vàng cá nhân). Hội đồng cấp cơ sở có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên hội đồng có mặt tại cuộc họp gửi cơ quan thường trực hội đồng cấp bộ, tỉnh theo thời gian nêu trong kế hoạch thay vì hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT và được ít nhất 90% tổng số thành viên hội đồng bỏ phiếu đồng ý gửi cơ quan thường trực hội đồng cấp bộ, tỉnh như quy định cũ...

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15-5-2021.