Vai trò hậu phương của miền bắc trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975

NDO -

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, miền bắc đã làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Vai trò hậu phương của miền bắc trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975
Vai trò hậu phương của miền bắc trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 -0
 
Vai trò hậu phương của miền bắc trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 -0