Tư tưởng Hồ Chí Minh về “thương yêu cán bộ”

Sinh thời, khi nói về tầm quan trọng của cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Vì thế, Người luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu “vấn đề cán bộ”. Với Người, quan tâm không chỉ là đào tạo, rèn luyện, khéo sử dụng cán bộ mà còn phải biết yêu thương cán bộ.