Kết quả thư bạn đọc

Trả lời phản ánh của bạn đọc về một số bất cập tại Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

NDO - Sau khi Báo Nhân Dân phản ánh nội dung đơn, thư của bạn đọc về một số bất cập tại Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, nhưng chậm bị xử lý như: Xây dựng vi phạm trật tự xây dựng; hoạt động sai mục đích; xả thải gây ô nhiễm môi trường. Về nội dung này, Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời số 2311/UBND-TNMT ngày 18/10/2022 của UBND huyện Hoài Đức, nội dung chính như sau:
0:00 / 0:00
0:00
Trả lời phản ánh của bạn đọc về một số bất cập tại Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Liên quan đến những nội dung phản ánh nêu trên, UBND huyện Hoài Đức trả lời: Ngày 11/6/2022, UBND huyện Hoài Đức đã ban hành Quyết định số 2071/QĐ-UBND kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu, huyện Hoài Đức; thành lập Đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra theo quy định. Ngày 22/9/2022, UBND huyện đã ban hành Kết luận số 3138/KL-UBND kết luận kiểm tra chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức. Cụ thể:

- Tại thời điểm kiểm tra, Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương (Chủ đầu tư dự án) đã ký hợp đồng cho thuê 100% diện tích đất công nghiệp theo quyết định cho thuê đất của UBND thành phố Hà Nội. Quá trình sử dụng đất thực hiện dự án tại Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có Kết luận kiểm tra số 1146/KL-STNMT-KT ngày 23/7/2018 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 07/5/2019. Diện tích đất công nghiệp được đưa vào sử dụng đúng thời hạn theo hợp đồng thuê đất của các nhà đầu tư thứ cấp trong Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu chiếm tỷ lệ cao với diện tích 3,822ha.

- Chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu để khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo tình hình thực tiễn tại địa phương và các quy định pháp luật có liên quan, Chủ đầu tư đã kịp thời báo cáo UBND huyện ban hành các quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết, cục bộ để triển khai thực hiện để bảo đảm phù hợp với các dự án, đồ án quy hoạch khác có liên quan. Các công trình xây dựng phục vụ hoạt động của nhà đầu tư thứ cấp đã được cấp giấy phép xây dựng và tổ chức thi công bảo đảm an toàn, đưa vào sử dụng theo quy định.

- Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tại thời điểm kiểm tra Chủ đầu tư đã bố trí bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân hoạt động tại Cụm công nghiệp đều được UBND huyện xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi xây dựng; ký hợp đồng đồng thu gom rác; thoát nước và xử lý nước thải.

- Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương đã có Văn bản ủy quyền cho Công ty cổ phần quản lý Cụm công nghiệp Minh Dương quản lý sau đầu tư Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã được sửa đổi bổ sung tại nghị định số 66/2020/NĐ-CP.

Hạn chế cần khắc phục:

- Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương chưa được UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh quyết định cho thuê đất, hợp đồng cho thuê đất theo các nội dung điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 5314/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức. Đối với 36 trường hợp đã ký hợp đồng thuê đất với Chủ đầu tư, nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng (chưa xây dựng công trình để sản xuất công nghiệp), Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương đã báo cáo UBND huyện Hoài Đức, tuy nhiên Công ty chưa báo cáo UBND thành phố Hà Nội để xử lý theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ). Đối với việc sử dụng đất của các nhà đầu tư thứ cấp tại Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu đã có 4 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích.

- Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu có thay đổi, điều chỉnh quy hoạch thể hiện tại các Quyết định của UBND huyện: số 1252/QĐ-UB ngày 19/5/2004; số 5583/QĐ-UBND ngày 15/7/2008; số 3321/QĐ-UBND ngày 22/10/2012; số 5314/QĐ-UBND ngày 30/10/2019.

Tuy nhiên đến nay, Chủ đầu tư vẫn chưa tổ chức thực hiện xong quyết định điều chỉnh. Việc Công ty tự ý đấu nối hệ thống thoát nước thải phần phía bắc với hệ thống thoát nước thải xã Minh Khai dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà mà chưa được UBND huyện cho phép thỏa thuận đấu nối là chưa đúng quy định pháp luật về xây dựng vi phạm điểm b, khoản 1, Điều 30 và khoản 1, Điều 47, Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Có 43 trường hợp xây dựng công trình trong Cụm công nghiệp có hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, quy hoạch Cụm công nghiệp (06 trường hợp tồn tại từ năm 2004).

- Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu đã được UBND thành phố phê duyệt đánh giá tác động môi trường, nhưng trong quá trình triển khai có nhiều nội dung được điều chỉnh, thay đổi, tuy nhiên chủ đầu tư chưa điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đến nay, Công ty chưa có giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

- Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương và các nhà đầu tư thứ cấp chưa gửi báo cáo tình hình hoạt động theo quy định tại Thông tư 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công thương.

Biện pháp xử lý:

Để khắc phục những hạn chế trong việc chấp hành pháp luật đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu như kết quả kiểm tra nêu trên, UBND huyện Hoài Đức yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương, UBND xã Dương Liễu, các phòng, ban, ngành huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung như sau:

1. Đối với chủ đầu tư - Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương và các nhà đầu tư thứ cấp:

* Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương có trách nhiệm:

- Hoàn thiện thủ tục đề nghị UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh quyết định cho thuê đất theo các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt tại quyết định số 5314/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức. Đồng thời báo cáo UBND thành phố xử lý đối với các trường hợp được thuê đất tại Cụm công nghiệp, nhưng đến nay chưa đưa đất vào sử dụng theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ).

- Thực hiện đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo đúng nội dung quy hoạch tại Quyết định số 5314/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Hoài Đức điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu. Quản lý khai thác, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong Cụm công nghiệp bảo đảm thuận lợi cho hoạt động sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp. Triển khai xây dựng hệ thống tường rào bao quanh Cụm công nghiệp để bảo đảm an toàn an ninh cho hoạt động sản xuất.

- Hoàn thiện ngay hồ sơ thủ tục để được cấp giấy phép môi trường đối với Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tổ chức thực hiện việc đấu nối, dịch vụ thu gom thoát nước, xử lý nước thải; dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo quy định.

* Các nhà đầu tư thứ cấp phải sử dụng đất được thuê đúng mục đích sản xuất công nghiệp; chấp hành nghiêm việc đầu tư xây dựng công trình theo đúng giấy phép đã được cấp; khai thác sử dụng công trình đúng công năng, mục đích sản xuất công nghiệp; thực hiện việc xử lý nước, rác thải theo quy định của pháp luật và quy chế của Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu.

* Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương và các nhà đầu tư thứ cấp hoạt động sản xuất tại Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu chấp hành báo cáo định kỳ đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công thương.

2. Đối với các ngành của huyện:

- Phòng Kinh tế huyện: Tăng cường tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật; thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin tình hình quản lý, hoạt động sản xuất, việc chấp hành các quy định pháp luật tại Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu, kịp thời báo cáo UBND huyện giải quyết các vướng mắc, hạn chế cần khắc phục đã được nêu tại kết quả kiểm tra. Đôn đốc Chủ đầu tư và các nhà đầu tư thứ cấp tại Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công thương.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: thực hiện phối hợp với các cơ quan có liên quan để tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về đất đai, môi trường tại Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu; phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư, các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, môi trường theo quy định của pháp luật. Thường xuyên phối hợp UBND xã Dương Liễu kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, kiến nghị xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện báo cáo UBND thành phố và xin ý kiến các sở, ngành có liên quan về việc xử lý số tiền 262.620.000 đồng do Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương đã nộp vào tài khoản tạm giữ của UBND huyện Hoài Đức đối với lượng nước thải của Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu đã được Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà tiếp nhận qua mương thoát nước thải xã Minh Khai để xử lý từ khi Cụm công nghiệp đi vào hoạt động đến tháng 6/2022.

- Phòng Quản lý đô thị huyện: hướng dẫn Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương hoàn thiện các thủ tục về xây dựng đối với việc đấu nối hệ thống thu gom nước thải của Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu về Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà bảo đảm đúng quy hoạch được duyệt. Thực hiện chức năng quản lý nước về lĩnh vực xây dựng tại Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu theo quy định của pháp luật.

- Công an huyện: có kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu và các vi phạm pháp luật khác, đề xuất UBND huyện xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: thực hiện việc cấp giấy đăng ký kinh doanh theo thẩm quyền cho các cơ sở thuê đất tại Cụm công nghiệp làng nghề phù hợp với quy hoạch được duyệt và ngành nghề sản xuất đã đăng ký.

- Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện: tham mưu UBND huyện: xử lý hành vi vi phạm lĩnh vực xây dựng đối với Công ty cổ phần tập đoàn Minh Dương được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 30 và khoản 1, Điều 47 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng của các nhà đầu tư thứ cấp đã nêu tại kết quả kiểm tra. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm mới phát sinh.

3. Đối với UBND xã Dương Liễu: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường đối với Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND huyện chỉ đạo, xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. Tiếp tục phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị hoàn thiện hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm lĩnh vực xây dựng của Chủ đầu tư và các nhà đầu tư thứ cấp như đã nêu tại kết quả kiểm tra. Hoàn thành việc lập hồ sơ, xử lý vi phạm trong tháng 9/2022.

Hiện nay, huyện Hoài Đức đang tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng để bảo đảm đạt các tiêu chí xây dựng huyện thành quận, xã thành phường theo Đề án đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Việc triển khai xây dựng các Cụm công nghiệp làng nghề để thu hút các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đầu tư, hoạt động sản xuất góp phần không nhỏ đối với sự phát triển của huyện cũng như đạt tiêu chí xây dựng quận.

Do đó, UBND huyện Hoài Đức rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Báo Nhân Dân trong việc thông tin, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức.