Định hướng xây dựng, phát triển đất nước - lý luận và thực tiễn

Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Trong bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát những mốc son chói lọi, có ý nghĩa lịch sử to lớn của Đảng, của đất nước và dân tộc ta.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào dân tộc thôn Konrơ Bàng 2 (xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum). Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào dân tộc thôn Konrơ Bàng 2 (xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum). Ảnh: TTXVN

Những giá trị vĩ đại được kết tinh từ khi Đảng ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; đến chặng đường khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Thông điệp mà người đứng đầu Đảng ta muốn gửi gắm trong giai đoạn cách mạng mới, đó là, tự hào, tin tưởng tiến lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Phân tích, dự báo tình hình trong nước, khu vực và thế giới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần phải tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đã đúc kết được.

Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Thực tế tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bài học “dân là gốc” luôn được phát huy trong mọi chủ trương phát triển của các cấp ủy. Từ một địa bàn có xuất phát điểm ở mức thấp trong tỉnh, Xuyên Mộc đang dần vươn lên trở thành một trong những trung tâm du lịch có sức hút của khu vực Đông Nam Bộ.

Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị, có sự đồng lòng của nhân dân, với 73/82 chỉ tiêu đạt và vượt. Kinh tế tăng trưởng khá, năng động với hai mũi nhọn là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch chất lượng cao.

Huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn. Đặc biệt là ngành du lịch Xuyên Mộc đang khẳng định thương hiệu điểm đến cả về lượng và chất, hấp dẫn du khách, tạo nguồn thu cho địa phương và việc làm cho người dân trong huyện.

Thực hiện chủ trương lấy người dân làm trung tâm trong chiến lược phát triển, nhiều công trình quan trọng được triển khai nhanh chóng, hiệu quả trong giai đoạn này đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Nổi bật như công trình nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 328, tỉnh lộ 329; mở rộng các tuyến đường đô thị trên địa bàn thị trấn Phước Bửu, chỉnh trang bãi tắm công cộng Hồ Tràm, đầu tư tuyến đường đi bộ, cầu đi bộ ngắm biển Hồ Tràm; xây dựng tuyến mương thoát nước chống ngập úng khu vực Hồ Tràm, xã Phước Thuận; xây dựng Công viên bãi biển công cộng Bông Trang...

Quá trình triển khai đều hướng tới mục tiêu trước hết là phục vụ nhu cầu của người dân tại chỗ, đồng thời khai thác trúng, đúng tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng ta luôn xác định rõ sức mạnh của “thế trận lòng dân” và lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quan điểm của Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh về “nước lấy dân làm gốc” và chỉ đạo của Tổng Bí thư luôn được tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của quần chúng nhân dân - nhân tố quyết định mọi thành công của sự nghiệp cách mạng.

Tại huyện Xuyên Mộc , tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được các cấp ủy quán triệt và phát huy nhằm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện, hướng tới mục tiêu xây dựng Xuyên Mộc xanh-sạch, môi trường an toàn, thân thiện, văn minh.

PHẠM THÀNH CHUNG, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu)

----------------------------------------------

Đề cao vai trò tổ chức đảng và trách nhiệm đảng viên

Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nhận thức sâu sắc hơn về chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt gần một thế kỷ qua, khích lệ niềm tự hào dân tộc, làm cho chúng ta càng thêm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, nêu cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Trong bài viết, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Để nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đồng chí nêu rõ những giải pháp cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, trong đó giải pháp mang tính quyết định là phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương.

Lĩnh hội sâu sắc tư tưởng, quan điểm trong bài viết, tôi nhận thức rõ rằng để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trước hết mỗi cán bộ và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải luôn luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, cũng như trong tác phong công tác, lối sống sinh hoạt, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực phát huy tư duy năng động, sức sáng tạo, sẵn sàng hành động vì lợi ích chung, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Mỗi việc làm của cán bộ, đảng viên phải thiết thực, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong chi bộ, đảng bộ, nhất là trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó thu hút sự quan tâm của quần chúng, dẫn dắt họ tin tưởng, thực hiện và chấp hành đúng.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy những bài học sâu sắc, đó là cần khắc phục ngay tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, tinh thần trách nhiệm thấp, làm việc cầm chừng, né tránh việc khó, sợ sai, sợ phải chịu trách nhiệm, dẫn đến công việc trì trệ, ảnh hưởng tới việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh, đồng thời kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần làm việc, cống hiến của cán bộ, đảng viên; giương cao ngọn cờ đoàn kết để tạo nên sức mạnh tập thể, tận tâm, tận lực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần chú trọng thực hiện nghiêm túc, thực chất việc tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, chi bộ nhằm khắc phục hiệu quả những hạn chế, bất cập, phát huy tối đa tính tiên phong trong mỗi đảng viên, huy động được trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi tổ chức đảng căn cứ vào Điều lệ, kỷ luật của Đảng và trên cơ sở thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cần có cách nhìn nhận, đánh giá đảng viên phù hợp, khách quan, công bằng, dân chủ để phát huy đúng mặt mạnh, khắc phục được điểm yếu, giúp mỗi người không ngừng tự hoàn thiện phẩm chất và năng lực.

Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao sức mạnh của mỗi tổ chức đảng, góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong những chặng đường mới.

HOÀNG THỊ KIM THOA (thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)