Toàn quân mở đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thứ Hai, 17-01-2022, 15:26
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 17/1, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân nghiên cứu, quán triệt và triển khai Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 51 điểm cầu toàn quân. Tại điểm cầu Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị, phổ biến, quán triệt các Kết luận, Quy định của Trung ương. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan, ban Đảng Trung ương.

Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Hội nghị cũng đã giới thiệu Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW.

Từ các nội dung được quán triệt, phổ biến Quân ủy Trung ương yêu cầu, chỉ đạo toàn quân mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện tốt ngay từ việc học tập, quán triệt; khẩn trương cụ thể hóa, triển khai Kết luận, Quy định của Trung ương, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương vào thực tiễn cơ quan, đơn vị mình. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Trung ương và Nghị quyết 847-NQ/QUTW và mở đợt sinh hoạt chính trị với nội dung, hình thức phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực ở các cấp, các đối tượng trong cơ quan, đơn vị.

Từ Hội nghị, cán bộ chủ chốt toàn quân nắm vững, thống nhất với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt sâu sắc và tự giác thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm; tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; tập trung liên hệ vào thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Trên cơ sở đó, tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai cho các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

MẬU LÂM