Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật công bố nhiều cuốn sách quý

Thứ Ba, 22-05-2018, 14:28

NDĐT – Ngày 22-5, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2018. Tham dự buổi công bố sách có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…

Tại lễ công bố, NXB giới thiệu năm bộ sách đáng chú ý, bao gồm: “Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước” (2 tập) của Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; “Về cán bộ và công tác cán bộ” (trích bài nói, bài viết của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng) do PGS.TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chỉ đạo biên soạn; “Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam” do PGS.TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo biên soạn; “Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” của Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

Cuốn “Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao gồm hơn 90 bài phát biểu, bài nói, bài trả lời phỏng vấn quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư từ giữa năm 2015 đến hết năm 2017. Sách gồm bốn chủ đề: đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chủ động tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

Ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, đây là những cuốn sách có giá trị và ý nghĩa lớn trong đợt sách xuất bản đầu năm. Ngoài ra, NXB còn cho ra mắt một số cuốn sách, bộ sách có giá trị nghiên cứu, ý nghĩa lý luận và thực tiễn khác như: “Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác”; “Lịch sử Việt Nam phổ thông”; “Các dân tộc ở Việt Nam”; “Niên giám khoa học năm 2017”…

TUYẾT LOAN