Thực hiện hơn 50% công việc chậm tiến độ, cán bộ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

NDO -

Theo Nghị định mới ban hành của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, kể từ ngày 20-8-2020, cán bộ xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ khi có hơn 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Ảnh minh họa: Việt Dũng.
Ảnh minh họa: Việt Dũng.

Cụ thể, theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ, tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm các mục: 1. Chính trị, tư tưởng; 2. Đạo đức, lối sống; 3. Tác phong, lề lối làm việc; 4. Ý thức tổ chức kỷ luật; 5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo quy định mới, về tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải bảo đảm bốn nội dung. Một là phải thực hiện tốt các quy định thuộc tiêu chí chung nêu trên. Hai là các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao. 

Ba là lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức. Bốn là 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Nghị định mới ban hành, tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ phải bảo đảm các nội dung: Đáp ứng các tiêu chí chung quy định; Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Đáp ứng các tiêu chí chung quy định; Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp; Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành hơn 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Có ít nhất 70% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Nghị định cũng nêu rõ, cán bộ có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền; Có hơn 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật; Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Nghị định cũng quy định rõ về tiêu chí xếp loại công chức, viên chức và thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định mới ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 20-8-2020.

Theo kết quả đánh giá, phân loại công chức viên chức vào năm 2018 được công bố, trong tổng số công chức được đánh giá, phân loại thì có tới 97% hoàn thành nhiệm vụ ở mức xuất sắc và tốt. Khoảng 2,29% hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực hạn chế và chỉ 0,64% công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Tương tự với viên chức, có 93,73% hoàn thành xuất sắc và tốt nhiệm vụ, chỉ 0,38% viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.