Thông báo về tiêu chuẩn của các ấn phẩm Báo Nhân Dân, Báo Quân đội Nhân dân trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Thực hiện từ ngày 1-1-2015)

Ngày 13-8-2014, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 104/2014/TT-BQP thay thế Quyết định số 3425/2001/QÐ-BQP ngày 20-12-2001 và Thông tư 24/2009/TT-BQP ngày 27-5-2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) quy định và hướng dẫn về định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam (trong đó có các ấn phẩm Báo Nhân Dân, Báo Quân đội Nhân dân). Báo Nhân Dân xin trích đăng nội dung thông tư nêu trên, phần liên quan đến tiêu chuẩn, định mức các ấn phẩm Báo Nhân Dân, Báo Quân đội Nhân dân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam (Trích lược phụ lục 2 của Thông tư 104/2014/TT- I BQP), cụ thể như sau:

A. Ðối với đơn vị đủ quân

1. Trung đội, trạm đường ống, đường dây thông tin; trạm kiểm soát, biên đội bay phản lực, biên đội bay cảnh sát biển, biên đội bay không quân hải quân, tàu hải quân, tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư cấp 3 trở xuống, được cấp:

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

2. Ðại đội, đồn biên phòng, phi đội không quân vận tải, trực thăng, tuần thám, ngành của tàu cấp 1; đội thuộc các kho, xưởng, trung tâm và tương đương, được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 01 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

Nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng 01 số

3. Cơ quan tiểu đoàn, hải đội, phi đội bay phản lực, tàu cấp 1, đảo cấp 3, trạm ra-đa, đoàn an điều dưỡng, phân kho, trạm bảo dưỡng sửa chữa, phân xưởng và tương đương, được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 02 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 02 số Nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng 01 số

4. Ban chỉ huy lữ đoàn, trung đoàn, hải đoàn, vùng cảnh sát biển; kho, xưởng, trung tâm, đoàn, viện có biên chế ban chính trị; ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng, chi đội kiểm ngư, được cấp:

Báo Nhân Dân có số Chủ nhật) 05 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 05 số

Nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng 01 số

5. Ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã, được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 05 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 05 số

Nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng 01 số

6. Ban chỉ huy sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, vùng hải quân, đoàn kinh tế - quốc phòng, được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 05 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 05 số

Nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng 01 số

7. Phòng trong cơ quan lữ đoàn, sư đoàn, vùng hải quân, vùng cảnh sát biển, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, biên phòng tỉnh, tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, BTL Thủ đô Hà Nội, đoàn kinh tế - quốc phòng; phòng, ban trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự; phân viện của các viện nghiên cứu, được cấp:

Báo Nhân Dân 01 số

Báo Quân đội Nhân dân 01 số

8. Ban trong cơ quan trung đoàn, ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã; ban trực thuộc lữ đoàn, sư đoàn, vùng hải quân, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, biên phòng tỉnh, tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, BTL Thủ đô Hà Nội, đoàn kinh tế - quốc phòng; kho, xưởng, trung tâm, đoàn, viện có biên chế ban chính trị, được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 01 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

9. Phòng, khoa, ban, trung tâm trực thuộc học viện, trường sĩ quan, bệnh viện, viện nghiên cứu của các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 01 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

* Riêng các phòng, khoa thuộc học viện, trường sĩ quan trực thuộc Bộ được cấp thêm:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 01 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

10. Phòng, khoa, ban trực thuộc các trường thuộc tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 01 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

11. Giám đốc, chính ủy, phó giám đốc bệnh viện; hiệu trưởng, chính ủy, phó chính ủy, phó hiệu trưởng các trường thuộc tổng cục, quân khu, quân chủng, Bộ đội biên phòng, quân đoàn, binh chủng, được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 01 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

12. Cục trưởng, chính ủy, phó cục trưởng; giám đốc, chính ủy, phó giám đốc các bệnh viện (Bệnh viện Quân y 108, Bệnh viện Quân y 175, Viện Y học cổ truyền Quân đội); viện trưởng, phó viện trưởng viện nghiên cứu của các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 01 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

13. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và thủ trưởng các tổng cục; Thủ trưởng BTL quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, BTL Bộ đội Biên phòng, BTL Thủ đô Hà Nội, BTL Cảnh sát biển; Giám đốc, chính ủy, phó chính ủy, phó giám đốc học viện; hiệu trưởng, chính ủy, phó chính ủy, phó hiệu trưởng các trường sĩ quan trực thuộc BQP; Thủ trưởng Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Ðoàn 969, được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 01 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

B. Các loại hình tổ chức, biên chế vận dụng

1. Các chốt, kho được biên chế từ 3 đến 10 người; tổ giáo viên, tổ học viên thuộc học viện, trường sĩ quan, được cấp:

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

2. Học viên quân sự ở các trường ngoài quân đội (trong nước) có số lượng từ 40 người trở lên, tổ chức ăn ở, sinh hoạt tập trung; tàu biên chế trên 30 người; đội sản xuất thuộc các đoàn kinh tế - quốc phòng, được cấp 11 loại báo, tạp chí (định mức, tiêu chuẩn áp dụng như đại đội, đồn biên phòng).

3. Các phòng, ban trực thuộc, phân xưởng, đội sản xuất của các doanh nghiệp trong quân đội tự bảo đảm kinh phí mua báo như sau:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 01 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

4. Nhà hát, đoàn văn công, bảo tàng; các đội thuộc đoàn an, điều dưỡng của Bộ Tổng Tham mưu, các tổng cục, các quân chủng, quân khu, quân đoàn, binh chủng, được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 02 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 02 số

Nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng 01 số

5. Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp trong quân đội tự bảo đảm kinh phí mua báo như sau:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 01 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

6. Tiêu chuẩn áp dụng cho đơn vị tổ chức khung thường trực được tính như đơn vị đủ quân nhưng dưới một cấp.

7. Tiêu chuẩn áp dụng cho các đơn vị dân quân tự vệ tập trung được thực hiện như các đơn vị bộ đội thường trực (với biên chế tổ chức lực lượng tương ứng). Kinh phí mua báo, tạp chí do ngân sách địa phương bảo đảm.

C. Báo, tạp chí phòng Hồ Chí Minh, thư viện

1. Phòng Hồ Chí Minh được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 01 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

Nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng 01 số

2. Thư viện trung đoàn, lữ đoàn, hải đoàn, đoàn an điều dưỡng, kho, xưởng, trung tâm, đoàn, viện, đoàn kinh tế - quốc phòng và tương đương có biên chế ban chính trị; Viện thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 01 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

Nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng 01 số

3. Thư viện BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố và bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, thành phố; vùng hải quân, vùng cảnh sát biển, trường thuộc quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục; kho, đoàn kinh tế - quốc phòng; Trung tâm Nhiệt đới Việt -Nga, được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 01 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 01 số

Nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng 01 số

4. Thư viện của Bộ Tổng Tham mưu, các tổng cục, quân khu, quân chủng, BTL Bộ đội Biên phòng, quân đoàn, binh chủng, BTL Cảnh sát biển, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, học viện, trường sĩ quan, bệnh viện (là đầu mối trực thuộc BQP), được cấp:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 02 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 02 số

Nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng 01 số

5. Thư viện của các bệnh viện trực thuộc quân khu, quân chủng, quân đoàn, tổng cục được mua các loại báo, tạp chí như sau:

Báo Nhân Dân (có số Chủ nhật) 02 số

Báo Quân đội Nhân dân (có số Cuối tuần) 02 số

Nguyệt san Sự kiện & Nhân chứng 01 số

6. Ðối với các loại hình đơn vị có tổ chức, biên chế đặc thù sẽ được cụ thể hóa trong hướng dẫn thực hiện Thông tư.