Phối hợp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi

NDO -

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp Ủy ban Dân tộc tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Quang cảnh lễ ký kết.
Quang cảnh lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nêu rõ: “Mục đích của Chương trình nhằm phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ thông qua, phê duyệt.

Đồng thời, định hướng các nội dung phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, từng bước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững”.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp trong công tác nghiên cứu, xây dựng và đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các chính sách, chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các dự án bảo tồn và phát triển đối với các nhóm dân tộc thiểu số thông qua việc phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án sau khi ban hành;…

Bên cạnh đó, hai cơ quan cũng phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phổ biến, kiến thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã, về việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về công tác dân tộc, về phát triển kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phối hợp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp vùng dân tộc thiểu số và miền núi về phát triển kinh tế xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đáng chú ý, giai đoạn 2021-2030, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, tổng hợp nắm bắt tình hình và đề ra các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, kiến nghị của công dân trong phát triển kinh tế-xã hội, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của pháp luật.