Định hướng xây dựng, phát triển đất nước-lý luận và thực tiễn

Nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác nhân sự, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ việc lựa chọn nhân sự đúng đắn, chính xác cao, phải bám nắm sâu sát ba nhóm tiêu chuẩn: Phẩm chất chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; trí tuệ, tư duy chiến lược, trình độ, mức độ tín nhiệm. Đây cũng chính là ba cột trụ để dựng nên bộ máy nhân sự hoàn chỉnh của Đảng và Nhà nước ta; là những nội dung cốt lõi, cơ bản nhất, bắt buộc phải có đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đảng ta coi xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng là một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng. Sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của đội ngũ cán bộ trong mấy chục năm qua là nhân tố hàng đầu, làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực tiễn cho thấy, những thành quả của cách mạng nước ta phụ thuộc rất lớn vào bản lĩnh chính trị vững vàng của các thế hệ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ.

Các thế hệ lãnh đạo của Đảng ta đã sáng suốt lãnh đạo toàn dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến thắng kẻ thù xâm lược, hoàn thành mục tiêu của các giai đoạn cách mạng trong xây dựng và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, trước những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, đặc biệt là với các thủ đoạn tinh vi và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động, giảm sút ý chí, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất nên đã vi phạm pháp luật, đã bị khai trừ khỏi Đảng và vướng vòng lao lý.

Ý nghĩa của công tác nhân sự không chỉ đơn thuần đối với việc tổ chức một đại hội Đảng mà còn là công tác có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước. Thực tiễn đang đòi hỏi, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bên cạnh bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, người cán bộ, đảng viên phải có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức toàn diện. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để cán bộ, đảng viên có thể hoàn thành công việc hiệu quả hơn; quyết định hoặc đề xuất để tập thể lãnh đạo quyết định kịp thời, sáng suốt, đúng đắn.

Ý nghĩa của công tác nhân sự không chỉ đơn thuần đối với việc tổ chức một đại hội Đảng mà còn là công tác có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương trước hết phải nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thật sự chủ động phát hiện thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thực tiễn, đồng thời mạnh dạn đề xuất những giải pháp phù hợp; cần thật sự năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bảo đảm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cương vị công tác, lĩnh vực mình phụ trách.

Công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.