Nhân rộng và kết nối sáng kiến vì cộng đồng

“Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV, năm 2022 là tiếp nối hoạt động định kỳ 2 năm một lần, hợp tác tổ chức giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.