Tỉnh Hậu Giang hỗ trợ nông dân nhân rộng mô hình sản xuất lúa thông minh.

Nghị quyết soi đường, kỳ vọng châu thổ Cửu Long “cất cánh”

Tầm nhìn chiến lược, tư tưởng chỉ đạo sáng suốt và thực tiễn sinh động đã được chuyển tải vào Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần được triển khai, quán triệt từ Trung ương đến tận cơ sở để nghị quyết sớm vào cuộc sống hiệu quả nhất.

Hội nghị tổng kết Nghị quyết 13 về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tiếp tục nâng cao vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời kỳ mới

Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã phải đóng vai trò chủ lực trong phát triển nông nghiệp nông thôn. Hợp tác xã phải hướng tới mục tiêu sản xuất sạch, xanh, bảo vệ môi trường và chú trọng vào chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, chứ không nên chỉ chú trọng vào số lượng.