Nền tảng hỗ trợ tra cứu tài sản trí tuệ

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế yêu cầu các doanh nghiệp phải chú trọng nâng cao nhận thức về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, không ngừng đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp trong nước ngày càng có nhu cầu tra cứu thông tin về các đối tượng sở hữu công nghiệp, bởi đây là nguồn thông tin rất quan trọng đối với doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, phát triển sở hữu công nghiệp giúp tránh đầu tư cho các nghiên cứu đối tượng sở hữu công nghiệp đã có.