Ký kết hợp đồng sáp nhập Tổng công ty Cửu Long vào VEC

NDO -

Ngày 30-3, tại Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng sáp nhập Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM) vào Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trước sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải.

Lễ ký kết hợp đồng sáp nhập Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM) vào Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Lễ ký kết hợp đồng sáp nhập Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM) vào Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Sau lễ ký kết hợp đồng sáp nhập, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long sẽ tiếp tục khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để hoàn tất thủ tục sáp nhập đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành, bảo đảm hoàn thành công việc sáp nhập trước ngày 30-6 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Qua đó, bảo đảm duy trì hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam ổn định và phát triển.

Hợp đồng sáp nhập có hiệu lực từ khi có đầy đủ chữ ký của các bên cho đến khi các bên hoàn tất mọi quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng này.

Trước đó, ngày 8-3, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ký ban hành Quyết định số: 62/QĐ-UBQLV về việc sáp nhập Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long vào Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Theo đó, thời gian hoàn thành công việc sáp nhập trước ngày 30-6.

Đề cập đến sự cần thiết sáp nhập hai công ty, VEC cho biết, VEC được thành lập ngày 6-10-2004 và CIPM được chuyển đổi mô hình và thành lập vào năm 2011.

Cả hai tổng công ty được thành lập với cùng một mục tiêu là trở thành các doanh nghiệp nòng cốt của ngành giao thông vận tải về đầu tư, xây dựng và khai thác đường bộ cao tốc. Tuy nhiên, cả VEC và CIPM đều gặp khó khăn về nguồn vốn - không đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Đối với CIPM, việc hình thành vốn điều lệ theo mục tiêu thành lập không thực hiện được do cơ chế chính sách thay đổi, vì vậy hoạt động chính của CIPM từ khi thành lập đến nay vẫn là quản lý dự án như một Ban quản lý dự án của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Do vậy, cần thiết thành lập lại Ban quản lý dự án Mỹ Thuận để tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm về quản lý dự án, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án được Bộ GTVT giao.

Mặt khác, do sau khi thành lập lại Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, phần giá trị tài sản và nhân sự xác định lại của CIPM không còn đủ điều kiện, chỉ tiêu xếp hạng của một tổng công ty nên cần thiết chuyển giao phần giá trị tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của CIPM về VEC (là một đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, nay thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, có ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp với CIPM) để tăng năng lực cho VEC, góp phần vào việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch của ngành GTVT.

Trên cơ sở thực tiễn của cả hai doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án tổ chức lại CIPM và phương án đã được sự ủng hộ của các bộ, ngành. Tại Văn bản số 9041/VPCP-ĐMDN ngày 20-9-2018 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất về chủ trương phương án tổ chức lại CIPM theo hướng sáp nhập CIPM vào VEC; đồng thời thành lập Ban quản lý dự án Mỹ Thuận trực thuộc Bộ GTVT trên cơ sở tách một phần nhân sự và tài sản từ CIPM.