Kiên Giang nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế

NDO -

Sáng 15/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian qua và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Hội nghị chuyên đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở Kiên Giang, ngày 15/6.
Hội nghị chuyên đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở Kiên Giang, ngày 15/6.

Theo Tỉnh ủy Kiên Giang, tính đến ngày 31/5 vừa qua, toàn tỉnh có 1.385.921 người tham gia bảo hiểm y tế (đạt tỷ lệ 80% dân số), chưa bao gồm 163.248 người dân tỉnh có bảo hiểm y tế do bảo hiểm xã hội tỉnh khác, bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp.

Để đạt tỷ lệ 91,5% trong năm 2022 theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025, tỉnh Kiên Giang còn tiếp tục vận động thêm 199.226 người tham gia.

Đến ngày 31/5 số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Kiên Giang là 19.092 người, đạt 45,24% kế hoạch giao và đạt 2,52% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện so lực lượng lao động trong độ tuổi của toàn tỉnh. Trong khi đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến ngày 31/5 là 98.076 người, đạt 94% chỉ tiêu giao, chiếm 13,11% so lực lượng lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện tính đến ngày 31/5 của tỉnh giảm so năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng dịch Covid-19, nguồn thu nhập của người dân làm nông nghiệp, mua bán nhỏ, lao động tự do bị ảnh hưởng nên chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Luật Bảo hiểm xã hội quy định tăng tuổi hưu hưởng bảo hiểm xã hội, nam tăng từ 60 tuổi lên 62 tuổi, nữ tăng từ 55 tuổi lên 60 tuổi liên quan mức hưởng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài ra, một số hộ gia đình thu nhập còn khó khăn khi thẻ bảo hiểm y tế hết hạn chưa tham gia đáo hạn lại; các trường hợp người dân khi không còn thuộc diện ưu tiên được Ngân sách nhà nước được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí chưa tham gia đáo hạn bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh kéo dài năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng, số lao động giảm nhiều, thời gian qua mới bắt đầu tăng lại nhưng tỷ lệ còn ít so số lao động giảm…

Để tạo sự chuyển biến rõ nét, thực hiện hiệu quả công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trong thời gian tới, cũng như bảo đảm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu, kế hoạch, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể xác định công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do đó phải có sự nhận thức thông suốt, quyết tâm, đồng lòng trong lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, lãnh đạo cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp kịp thời đề xuất, giải quyết tốt các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.

Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đôn đốc các bệnh viện, cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; đội ngũ y, bác sĩ nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân… qua đó góp phần thúc đẩy việc thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt hiệu quả tích cực, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.