Không truy thu tiền phụ cấp ưu đãi của giáo viên thành phố Gia Nghĩa

NDO -

Liên quan bài viết “Làm rõ việc truy thu tiền phụ cấp ưu đãi của giáo viên” đăng trên Báo Nhân Dân ngày 12/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký văn bản chỉ đạo không truy thu tiền phụ cấp ưu đãi của giáo viên thành phố Gia Nghĩa. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn các địa phương liên quan thực hiện thống nhất, tránh làm ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của một bộ phận giáo viên.

Giai đoạn 2021-2025, Gia Nghĩa còn 2 đơn vị cấp xã (phường Quảng Thành, xã Đắk Nia) được xác định là thuộc vùng miền núi, giáo viên tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định.
Giai đoạn 2021-2025, Gia Nghĩa còn 2 đơn vị cấp xã (phường Quảng Thành, xã Đắk Nia) được xác định là thuộc vùng miền núi, giáo viên tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định.

Theo đó, văn bản khẳng định có việc một số nơi hướng dẫn, áp dụng thực hiện chính sách đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập ở miền núi không thống nhất và chưa phù hợp với quy định.

Việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Quyết định này có quy định 3 mức phụ cấp căn cứ vào địa bàn ở “vùng đồng bằng, thành phố, thị xã” hay ở “miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa”.

Việc quy định địa bàn là miền núi, vùng cao đã được Thủ tướng Chính phủ hoặc giao cho Ủy ban Dân tộc quy định xác định cụ thể tại nhiều văn bản (các Quyết định số: 50/2016/QĐ-TTg ngày 3/11/2016; số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021; số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.Các Quyết định số: 393/2005/QĐ-UBIT ngày 29/8/2005; số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc...).

Tính đến ngày 3/6/2021, cả 8/8 đơn vị hành chính của thành phố Gia Nghĩa thuộc địa bàn miền núi nên giáo viên ở toàn bộ 8/8 đơn vị hành chính này được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định.

Từ ngày 4/6/2021, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, thành phố Gia Nghĩa còn 2 đơn vị cấp xã (phường Quảng Thành, xã Đắk Nia) được xác định là thuộc vùng miền núi. Do vậy, từ ngày 4/6/2021, giáo viên ở 2 đơn vị hành chính nệu trên tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn các địa phương liên quan thực hiện thống nhất chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập theo đúng quy định, không để tình trạng áp dụng không thống nhất, ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của một bộ phận giáo viên.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành liên quan thường xuyên rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kịp thời cơ chế, chính sách đối với giáo viên.

Làm rõ việc truy thu tiền phụ cấp ưu đãi của giáo viên