Không công bố thông tin, hai doanh nghiệp bị phạt 155 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang và Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, với tổng số tiền phạt 155 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin, công bố thông tin không đúng thời theo quy định pháp luật nhiều tài liệu (báo cáo phát hành cổ phiếu, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên...)

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang bị phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Quyết định số 123/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng, do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào ngày 24/8/2020 nhưng Công ty không thực hiện công bố thông tin về việc phát hành.

* Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 2, tòa nhà HTT Tower số 89 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội), bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Quyết định số 125/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Văn bản giải trình ý kiến từ chối của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Văn bản giải trình ý kiến từ chối của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, Báo cáo tài chính Quý III/2020, Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế quý III/2020 bị lỗ, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bị lỗ, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính quý I/2021, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bị lỗ, Văn bản giải trình ý kiến từ chối của công ty kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý I,II/2020, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã xoát sét và giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Báo cáo tài chính quý II, III, IV/2020, Báo cáo tài chính quý I/2021.