Tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Khơi dậy động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước

Tôi rất tâm đắc với bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bài viết đã đánh giá, nhìn lại kết quả nhiệm kỳ Đại hội XII, đề cập phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn tiếp theo, khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển, đi lên của cả dân tộc với những mục tiêu cụ thể cho dấu mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), 100 năm thành lập nước (năm 2045), góp phần tăng cường thống nhất nhận thức, hành động của toàn Đảng, toàn dân.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra các dẫn chứng sinh động cụ thể để đi đến kết luận: “Động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong suốt 90 năm lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi đất nước đang ở bước ngoặt có tính lịch sử, cần huy động những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá, vươn lên”. 

Hòa Bình là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, có 74% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,59%. Quy mô nền kinh tế được mở rộng, năm 2020 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 54.956 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 63,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015, cao hơn trung bình khu vực trung du và miền núi phía bắc.

Bằng động lực và nguồn lực cùng với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, chúng tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ đạt được những mục tiêu bứt phá trong tương lai gần. TP Hòa Bình đang chuẩn bị những điều kiện nâng cấp trở thành đô thị loại II, giàu bản sắc theo hướng đô thị thông minh. Huyện Lương Sơn, cửa ngõ của tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị loại IV, mở ra một vùng kinh tế năng động. Huyện Mai Châu đang bứt phá trên hành trình xây dựng thương hiệu du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới... Với khát vọng vươn lên từ nội lực, Hòa Bình sẽ góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

PHAN THỊ THẢO

(Khu phố 9, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)