Infographic: Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Infographic: Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV