Hà Tĩnh quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương lớn của Đảng và nhà nước vào thực tiễn

Sáng 16/4, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về quá trình thực hiện công cuộc Đổi mới của tỉnh Hà Tĩnh và một số bài học kinh nghiệm; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được của Hà Tĩnh trong quá trình đổi mới.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được của Hà Tĩnh trong quá trình đổi mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao quá trình quán triệt, thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ở Hà Tĩnh.

Cùng với việc đặt quyết tâm chính trị cao, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các chiến lược, mũi nhọn phát triển đột phá, tỉnh Hà Tĩnh đã lựa chọn được cách thức thực hiện phù hợp, tận dụng được các lợi thế, nguồn lực phát triển để đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tỉnh coi trọng, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Thực tiễn và các bài học trong quá trình đổi mới ở Hà Tĩnh sẽ được Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua tiếp thu, nghiên cứu.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng gợi mở một số định hướng, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa Quy hoạch phát triển tỉnh; công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp...

Báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ: Trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, nên đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển đúng hướng theo mục tiêu tổng quát Đại hội đề ra.

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1991-2023 đạt gần 10%. Quy mô nền kinh tế trước năm 1991 đạt 885 tỷ đồng, đến năm 2023 đạt gần 100.000 tỷ đồng, tăng 113 lần, xếp thứ 30/63 cả nước, thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. GRDP bình quân đầu người tăng từ 0,7 triệu đồng (năm 1991) lên hơn 77 triệu đồng (năm 2023).

Sản xuất công nghiệp trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế. Đến nay công nghiệp đã chiếm hơn 30% quy mô nền kinh tế. Tổng thu ngân sách giai đoạn 1991-2023 đạt gần 387.000 tỷ đồng, bình quân đạt 11.700 tỷ/năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn; từ điểm xuất phát thấp, đến nay tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 70 xã nông thôn mới nâng cao, 13 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 9/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân nông thôn được cải thiện.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh được Trung ương chọn thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả toàn diện, đồng bộ; quốc phòng, an ninh tiếp tục được cũng cố, giữ vững.

Hà Tĩnh quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương lớn của Đảng và nhà nước vào thực tiễn ảnh 1

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gợi mở một số định hướng, giải pháp phát triển của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Để đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh để hoạch định chiến lược phát triển dài hạn và trong từng giai đoạn. Khơi dậy, phát huy các giá trị, sức mạnh văn hóa, khát vọng vươn lên của người Hà Tĩnh.

Tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đột phá, các dự án trọng điểm, đồng thời phải bảo đảm cân đối, hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm quốc phòng an ninh. Tăng cường đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Đặc biệt, các cấp ủy đảng ở Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị; coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính gắn với phát huy dân chủ, đối thoại và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ, năng lực thực tiễn và đội ngũ cán bộ, chuyên gia trong các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế...

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đề xuất, kiến nghị đến đoàn công tác một số nội dung liên quan đến phương án sắp xếp đơn vị hành chính; công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng, tạo nguồn cán bộ trẻ; phát triển khu kinh tế Vũng Áng; dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê.