Hà Nội đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2675/UBND-ĐT, ngày 18/8/2021, yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. 

Đất nông nghiệp tại huyện Thanh Trì bị sử dụng sai mục đích.
Đất nông nghiệp tại huyện Thanh Trì bị sử dụng sai mục đích.

UBND thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện và thị xã khẩn trương triển khai thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp theo nội dung Chỉ thị số 22/CT-TTg; chịu trách nhiệm trước Chính phủ và UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg.

Về đẩy mạnh tổ chức lập quy hoạch cấp tỉnh, lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lập quy hoạch thành phố theo đúng quy định của pháp luật và thời hạn UBND thành phố giao. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan lập phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai và kế hoạch sử dụng đất thành phố 5 năm (2021-2025) theo quy định; hoàn thiện các trình tự, thủ tục, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/11/2021.

UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện theo quy định của Luật. Tổ chức lập, lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện theo thời gian quy định. Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử của UBND quận, huyện, thị xã; hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 quận, huyện, thị xã trình Hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã thông qua, gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt.