Giới trẻ với mỹ thuật đương đại

Vấn đề bảo tồn các giá trị truyền thống trong bối cảnh biến đổi văn hóa hiện nay luôn là mối quan tâm của các cấp các ngành. Theo tinh thần của văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đặc biệt là trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra vào cuối năm 2021 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước”.
0:00 / 0:00
0:00

Rõ ràng văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Chính sự dũng cảm trước sự tinh hoa của văn hóa dân tộc, những người trẻ đã sáng tạo ra những tác phẩm mới để đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.