Đổi mới phong cách lãnh đạo gắn với cải cách hành chính trong Đảng

NDO - Ngày 20/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Tọa đàm “Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính trong Đảng”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Tọa đàm.
Quang cảnh Tọa đàm.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm nhằm tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, qua đó thu hoạch, chắt lọc những ý kiến xác thực, phù hợp phục vụ hoàn thiện Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ ý nghĩa của việc đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính đối với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; các yếu tố tác động đến việc đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc; nhu cầu thực tiễn của cải cách hành chính trong Đảng.

Các ý kiến tham luận cũng đi sâu làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, yêu cầu đặt ra đối với đổi mới, nâng cao năng lực hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm việc ban hành các nghị quyết sát thực tiễn, tính khả thi cao; phong cách lãnh đạo khoa học, năng động, sáng tạo cùng với phương pháp công tác “nói đi đôi với làm” và làm đến cùng; tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm các khâu trung gian gắn với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; xác định những nhiệm vụ, giải pháp trong kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới.