Định hướng phát triển cho vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

NDO - Ngày 12/9, tại Hà Nội, nhằm hoàn thiện Báo cáo Tổng kết cũng như những đề xuất về chủ trương, chính sách mới để phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham gia của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học.

Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt nhiều kết quả quan trọng

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định, sau hơn 18 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, với sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt và nguồn lực đầu tư của Trung ương và sự chủ động, nỗ lực cố gắng vươn lên của các địa phương trong Vùng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Một số tiềm năng, lợi thế của Vùng được khai thác và phát huy hiệu quả, đời sống của nhân dân trong Vùng không ngừng được cải thiện; một số địa phương đã bứt phá, vươn lên và trở thành các điểm sáng trong bức tranh chung của cả nước: Kinh tế Vùng tăng trưởng đạt 7,3%/năm trong giai đoạn 2005-2020, cao hơn trung bình cả nước; quy mô kinh tế vùng được mở rộng, đạt 1.157 nghìn tỷ đồng vào năm 2020, chiếm 14,53% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 56,91 triệu đồng/người/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; một số ngành kinh tế chủ lực của vùng được hình thành, phát triển và trở thành các trụ cột của nền kinh tế. Thu ngân sách tăng khá, một số địa phương đã tự cân đối được ngân sách và có điều tiết về Trung ương. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đạt được nhiều kết quả; chất lượng quy hoạch từng bước được nâng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển, từng bước hạn chế tác động tiêu cực của thời tiết và biến đổi khí hậu. Hệ thống đô thị ven biển, Khu kinh tế ven biển, Khu công nghiệp được hình thành và dần trở thành động lực phát triển. Văn hóa-xã hội vùng có bước phát triển; các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy.

Chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng, cơ cấu lao động có sự dịch chuyển tích cực. Công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố; Vùng trời, Vùng biển của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng ngày càng được nâng cao; bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn. Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường... Có thể nói, Nghị quyết 39-NQ/TW đã đi vào cuộc sống, phần lớn các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đã cơ bản đã được hoàn thành.

Liên kết vùng tạo động lực phát triển

Hơn 50 tham luận được gửi đến cùng 20 ý kiến phát biểu trực tiếp của các đại biểu tại Hội thảo đã thống nhất với nhận định của Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW; đồng thời bổ sung một số kết quả đạt được phát triển kinh tế-xã hội vùng, địa phương thời gian qua; làm rõ những hạn chế, bất cập, những điểm “nghẽn”; thẳng thắn chỉ ra các nguyên nhân cản trở phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ từ nhận thức đến hành động; từ quan tâm, phối hợp giữa bộ, ngành đến tổ chức thực hiện giữa các địa phương; từ ban hành cơ chế chính sách đến bố trí nguồn lực; từ trách nhiệm của hệ thống chính trị đến thực hiện của doanh nghiệp, người dân.

Một số đại biểu phân tích sâu thêm các tiềm năng, lợi thế đặc thù của vùng, từng địa phương trong vùng nhất là các lợi thế về phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, các khu kinh tế biển; phát triển hệ thống đô thị ven biển và các tổ hợp du lịch-dịch vụ, cảng biển… Trên cơ sở đó, đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù cho từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể trong vùng nhằm vừa quản lý chặt chẽ, vừa gia tăng lợi thế quy mô, khơi thông, khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của từng lĩnh vực, địa bàn, địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Nhiều đại biểu cho rằng, liên kết phát triển vùng tất yếu khách quan, là một trong những động lực tăng trưởng phát triển kinh tế-xã hội vùng. Liên kết phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ cần thay đổi về nhận thức tư duy và hành động của cả hệ thống chính trị; cần đi từ đơn giản đến phức tạp với nhiều bên tham gia trong đó vai trò của Nhà nước là thúc đẩy, hỗ trợ; cần tập trung vào liên kết trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch; liên kết về phát triển hệ thống đô thị và các tổ hợp du lịch-dịch vụ, cảng biển; liên kết phát triển các khu kinh tế biển và hình thành các trục kinh tế biển; liên kết trong đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; liên kết phát triển du lịch; liên kết xây dựng bộ dữ liệu chung cho vùng; liên kết trong xúc tiến và thu hút đầu tư; liên kết trong đầu tư xây dựng các dự án có tác động lan tỏa đến vùng, liên vùng; liên kết trong bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Trong đó, đề xuất xây dựng và ban hành một thể chế đủ mạnh kèm theo một cơ chế điều phối, liên kết hiệu quả, thực chất trong đó Nhà nước đóng vai trò điều phối, định hướng thông qua quy hoạch và các chính sách trong quản lý và phân bổ nguồn lực.

Sau khi trao đổi, thảo luận các đại biểu thống nhất đề nghị Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới cho vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những chủ trương, định hướng phù hợp bối cảnh, tình hình mới; đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách mới để tạo động lực cho toàn vùng, tạo đột phá phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh các địa phương, vùng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao các góp ý của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học. Thường trực Tổ Biên tập sẽ chắt lọc, tổng hợp kết quả hội thảo để bổ sung, cập nhật vào trong Báo cáo tổng kết Nghị quyết 39- NQ/TW bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tổng kết và tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, định hướng phù hợp nhằm phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ trong thời gian tới.