Một phụ nữ Nigeria đang cùng con học online. (Ảnh: Reuters)

Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số

Ðại dịch Covid-19 đã buộc thế giới phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, việc hàng tỷ người vẫn thiếu khả năng tiếp cận internet gây khó khăn cho quá trình này. Làm thế nào để công nghệ trở thành động lực thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số nhằm phát triển bền vững vẫn là vấn đề của nhiều quốc gia, khu vực.