Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số về bảo hiểm trong thực hiện Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý dữ liệu, nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; xác định rõ trách nhiệm và phân công cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị có liên quan.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: VSS.
Ảnh minh họa: VSS.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Quyết định số 34/QĐ-BHXH ban hành Kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết số 175/NQ-CP).

Văn bản nhằm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 175/NQ-CP. Xác định rõ phạm vi, lộ trình triển khai của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; phân chia giai đoạn đầu tư phù hợp, đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lặp, chồng chéo, lãng phí đáp ứng yêu cầu đề ra; phù hợp Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch kiến trúc dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý dữ liệu, nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; xác định rõ trách nhiệm và phân công cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP được thống nhất, đồng bộ.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trong ngành bảo hiểm xã hội và phối hợp các bộ, ngành, các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP; tăng cường tính chủ động, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ của các hoạt động, triển khai thực hiện Kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực và kinh phí để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP.

Để đạt được các mục đích đề ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện cụ thể như sau.

Thứ nhất, phối hợp Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án.

Thứ hai, rà soát, thống kê các trường thông tin có trong cơ sở dữ liệu (đặc biệt các thông tin có liên quan đến con người) đang được quản lý theo các quy trình, nghiệp vụ chuyên ngành của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam và các trường thông tin cần khai thác.

Thứ ba, rà soát, đánh giá thiết bị hạ tầng phần cứng, phần mềm tại các trung tâm dữ liệu ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam để bảo đảm phù hợp lộ trình triển khai đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia và thời gian hết khấu hao của các thiết bị, bảo đảm có thể kế thừa, tận dụng tối đa và tích hợp vào nền tảng điện toán đám mây dùng chung của Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Thứ tư, kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Thứ năm, phối hợp Trung tâm Dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Thứ sáu, rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Thứ bảy, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thứ tám, rà soát, nghiên cứu, đề xuất nhu cầu triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Bộ Công an (Trung tâm Dữ liệu quốc gia).

Thứ chín, tổ chức tiếp nhận dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh theo quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan theo Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/1/2023 của Bộ Y tế từ các cơ sở y tế về Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.