Đắk Nông nỗ lực ổn định dân di cư tự do

NDO - Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND về việc thực hiện Đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện tỉnh Đắk Nông còn hàng chục nghìn hộ dân di cư tự do sống không tập trung trong rừng phòng hộ, khu bảo tồn, vườn quốc gia và đất lâm nghiệp trên địa bàn.
Hiện tỉnh Đắk Nông còn hàng chục nghìn hộ dân di cư tự do sống không tập trung trong rừng phòng hộ, khu bảo tồn, vườn quốc gia và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Mục tiêu của kế hoạch, đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do; hoàn thành việc đăng ký thường trú cho các hộ dân đủ điều kiện theo quy định; tập trung hoàn thiện, phát triển hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất vùng dự án nhằm ổn định dân cư và nâng cao đời sống cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người của các hộ dân vùng dự án tương đương với mức thu nhập bình quân của người dân địa phương sở tại; bảo đảm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất bền vững cho các hộ dân vùng dự án.

Mục tiêu của kế hoạch, đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do.

Cụ thể, hoàn thành công tác bố trí ổn định cho 5.450 hộ/24.330 khẩu tại 7 huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; bố trí giao đất, công nhận đất ở khoảng 222 ha (bao gồm ổn định tại chỗ, xen ghép và di dời tập trung về vị trí quy hoạch mới); bố trí 3.000ha đất nông nghiệp, lâm nghiệp theo các hình thức giao đất, cho thuê đất, liên doanh, liên kết mô hình nông lâm kết hợp; lồng ghép nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất cho người dân vùng dự án. Đồng thời, nâng thu nhập bình quân đầu người của các hộ dân vùng dự án tương đương với mức thu nhập bình quân của địa phương sở tại.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương có dân di cư tự do lập và triển khai thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do; lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình, dự án do ngành nông nghiệp thực hiện để hỗ trợ người dân vùng di cư tự do nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, công tác hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất hiện trạng, loại đất của các dự án ổn định dân cư tự do; căn cứ theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm của các địa phương đã được phê duyệt, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết thủ tục về đất đai để các dự án triển khai kịp thời, sớm bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân thuộc dự án ổn định dân cư.

Đối với Ban Dân tộc tỉnh, triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát, kiến nghị, tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách đặc thù để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương…