Đắk Nông chi gần 300 tỷ đồng ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp thiết vùng dân tộc thiểu số

NDO -

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 ngày 28/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV đã thông qua Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn năm 2022.

Năm 2022, Đắk Nông sẽ chi gần 300 tỷ đồng ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp thiết vùng dân tộc thiểu số.
Năm 2022, Đắk Nông sẽ chi gần 300 tỷ đồng ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp thiết vùng dân tộc thiểu số.

Theo đó, năm 2022 Đắk Nông sẽ chi 758 tỷ đồng đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương hơn 584 tỷ đồng; nguồn ngân sách địa phương, bao gồm ngân sách tỉnh và ngân sách huyện hơn 173 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tổng nguồn vốn đầu tư hơn 287 tỷ đồng, thực hiện 10 dự án. Trong đó, ưu tiên giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, ổn định dân cư,… Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2022 từ 5% trở lên.

Với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 216 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững sẽ tập trung hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế-xã hội các huyện nghèo và phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững… với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 từ 3% trở lên

Cũng trong năm 2022, Đắk Nông sẽ đầu tư hơn 254 tỷ đồng vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm thực hiện mục tiêu có thêm ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 16,5 tiêu chí/xã nông thôn mới bình quân toàn tỉnh Đắk Nông.

Nhằm bảo đảm thực hiện việc phẩn bổ kế hoạch vốn đầu tư Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, kiên quyết cắt giảm thủ tục không cần thiết, giao kế hoạch hằng năm; kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu dự án, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư,…

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã thông qua Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với hơn 2.394 tỷ đồng.