Đắk Lắk phấn đấu trở thành tỉnh thuộc nhóm phát triển khá của cả nước

Năm 2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng về phát triển vùng Tây Nguyên.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Đình Trung (người thứ 7 từ trái qua) dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại buôn Kri, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk).
Đồng chí Nguyễn Đình Trung (người thứ 7 từ trái qua) dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại buôn Kri, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk).

Phóng viên Báo Nhân Dân trao đổi với đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk về kết quả, những thuận lợi và khó khăn sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết quan trọng này.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 23-NQ/TW đối với vùng Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng?

Đồng chí Nguyễn Đình Trung: Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, thuộc tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

Sau 20 năm thực hiện các nghị quyết và kết luận của Bộ Chính trị khóa IX và khóa XI về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2010 và thời kỳ 2011-2020, cùng với các tỉnh Tây Nguyên, Đắk Lắk đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương. Hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, giúp cải thiện đáng kể sự kết nối giữa các tỉnh trong vùng và giữa vùng với cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, vùng Tây Nguyên hiện vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức lớn.

Đối với Đắk Lắk, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại nghị quyết là định hướng để tỉnh tiếp tục công cuộc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn tiếp theo, phấn đấu đưa Đắk Lắk thuộc nhóm phát triển khá của cả nước theo mục tiêu chung mà nghị quyết đã đề ra.

Đồng thời, Nghị quyết số 23-NQ/TW cùng với Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng là căn cứ quan trọng để địa phương triển khai, xây dựng quy hoạch, định hướng, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới, kỳ vọng sẽ tạo đột phá và có bước chuyển biến mới, với nhiều đóng góp mới cho toàn vùng Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật sau một năm triển khai thực hiện? Những thách thức, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết?

Đồng chí Nguyễn Đình Trung: Sau khi Nghị quyết số 23-NQ/TW được ban hành, Trung ương và các địa phương trong vùng đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại nghị quyết đề ra, đặc biệt Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, trong đó cụ thể hóa thành 23 nhiệm vụ, 9 dự án đầu tư về hạ tầng kết nối giao thông vùng của Tây Nguyên.

Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã xây dựng và ban hành Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 18/4/2023, trong đó đề ra các giải pháp quan trọng xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại; phù hợp chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, với hệ thống quy hoạch quốc gia và phù hợp chiến lược quốc gia về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu.

Trên tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW, tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành việc lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2023. Trong năm 2023, tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp vượt kế hoạch và tăng khá so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung lãnh đạo hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức thi công các dự án trọng điểm như: Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột...

Tuy nhiên, xuất phát từ tình hình nội tại, dự báo sẽ có một số khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Cụ thể, mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật-xã hội khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng còn thiếu đồng bộ, quy mô còn thấp. Hệ thống giao thông đường bộ vẫn còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh còn thấp; phát triển kinh tế của tỉnh chưa đồng đều; các vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc còn phát triển chậm. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng khó lường, tạo ra những thách thức lớn, ảnh hưởng đến nhiều mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh...

Phóng viên: Trong những năm tới, Đắk Lắk có những giải pháp đột phá nào trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đình Trung: Trên cơ sở Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị; mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra, cùng với những thuận lợi, khó khăn trên địa bàn, Đắk Lắk xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đó là:

Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương; quyết tâm hoàn thành thắng lợi mức cao nhất mọi nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng, phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”… Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp; phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hoàn thành việc lập, trình phê duyệt và triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng Tây Nguyên để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh đặc thù của tỉnh.

Phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững dựa trên bốn trụ cột tăng trưởng là “Phát triển các sản phẩm nông, lâm sản lợi thế quy mô lớn, chất lượng cao, xuất khẩu lớn; công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và sản xuất năng lượng tái tạo quy mô lớn; kinh tế đô thị, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi; dịch vụ-logistics-du lịch dựa trên nền tảng số, kinh tế số, xã hội số”. Trong đó, phát triển thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị trung tâm của vùng Tây Nguyên.

Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế của tỉnh trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, nhất là tăng dần kinh tế số. Chú trọng phát triển bền vững, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Tập trung phát triển các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân. Chú trọng có giải pháp hữu hiệu huy động các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội then chốt. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, triển khai dự án.

Khẩn trương hoàn thành các dự án đầu tư về hạ tầng giao thông, đặc biệt là dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột và các dự án hạ tầng giao thông khác trên địa bàn tỉnh nhằm kết nối giữa các địa phương, giữa vùng nguyên liệu và nơi đặt nhà máy sản xuất, chế biến...

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; đồng thời, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án để bố trí nguồn lực đầu tư dứt điểm, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực then chốt; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, du lịch, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, bản sắc các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, tăng cường mở rộng hội nhập quốc tế...

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!