Đà Nẵng: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân

NDO - Ngày 15/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì Hội nghị, với sự tham gia của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cùng hơn 200 cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc Công an thành phố Đà Nẵng.

Đại biểu dự Hội nghị đã nghe Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh quán triệt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW.

Báo cáo tóm tắt nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, đồng chí thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định: mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.

Công an nhân dân là lực lượng có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại.

Nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII là đặc biệt quan trọng, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nghị quyết đã khẳng định Công an nhân dân là “lá chắn” và “thanh bảo kiếm” bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Việc ban hành Nghị quyết 12-NQ/TW đã cho thấy quyết tâm lớn của Trung ương Đảng trong việc nâng cao tiềm lực, sức mạnh của lực lượng Công an nhân dân trước những thách thức, yêu cầu ngày càng cao đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.