Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Chính Nghĩa

Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp, trả lời và hướng dẫn cho gia đình ông Nguyễn Chính Nghĩa về nghĩa vụ tài chính và hạn mức đất ở khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.
0:00 / 0:00
0:00
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Chính Nghĩa

Văn bản trả lời số 528/PC-CTHN-KTNB ngày 5/1/2023 của Cục Thuế TP Hà Nội, nội dung chính như sau: Ngày 19/12/2022, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Chính Nghĩa với nội dung đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp, trả lời và hướng dẫn cho gia đình ông Nguyễn Chính Nghĩa về nghĩa vụ tài chính và hạn mức đất ở khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

Ngày 21/12/2022, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 1401/PC-TCT ngày 16/12/2022 của Tổng cục Thuế với nội dung chuyển văn bản của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn thư của ông Nguyễn Chính Nghĩa kiến nghị về việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai để Cục Thuế trả lời theo quy định.

Sau khi xem xét nội dung đơn; căn cứ nội dung, mục đích, yêu cầu của người viết đơn cho thấy hai đơn của ông Nguyễn Chính Nghĩa đều có cùng nội dung đề nghị giải đáp, trả lời và hướng dẫn cho gia đình ông Nghĩa về nghĩa vụ tài chính và hạn mức đất ở khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

Khoản 2 Ðiều 105 Luật Ðất đai năm 2013 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”.

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Chính Nghĩa; Căn cứ quy định của pháp luật, Cục thuế TP Hà Nội chuyển nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Chính Nghĩa đến UBND quận Ba Ðình xem xét giải quyết theo quy định và có văn bản gửi Báo Nhân Dân biết kết quả giải quyết để trả lời bạn đọc.