Công bố 25 nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

NDO -

Ngày 16-4, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường có công văn gửi các cơ quan báo chí về việc công bố 21 nghị quyết của Quốc hội và bốn nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Một phiên họp của UBTVQH.
Một phiên họp của UBTVQH.

Cụ thể như sau:

Nghị quyết của Quốc hội

1) Nghị quyết số 140/2021/QH14 miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2) Nghị quyết số 141/2021/QH14 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3) Nghị quyết số 142/2021/QH14 bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4) Nghị quyết số 143/2021/QH14 bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

5) Nghị quyết số 144/2021/QH14 miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

6) Nghị quyết số 145/2021/QH14 miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

7) Nghị quyết số 146/2021/QH14 miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV.

8) Nghị quyết số 147/2021/QH14 miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV.

9) Nghị quyết số 148/2021/QH14 miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021.

10) Nghị quyết số 149/2021/QH14 bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

11) Nghị quyết số 150/2021/QH14 bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

12) Nghị quyết số 151/2021/QH14 bầu Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIV.

13) Nghị quyết số 152/2021/QH14 bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV.

14) Nghị quyết số 153/2021/QH14 bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021.

15) Nghị quyết số 154/2021/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

16) Nghị quyết số 155/2021/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

17) Nghị quyết số 156/2021/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

18) Nghị quyết số 157/2021/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

19) Nghị quyết số 158/2021/QH14 phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

20) Nghị quyết số 159/2021/QH14 phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

21) Nghị quyết số 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

1) Nghị quyết số 1248/NQ-UBTVQH14 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

2) Nghị quyết số 1249/NQ-UBTVQH14 về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3) Nghị quyết số 1250/NQ-UBTVQH14 về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

4) Nghị quyết số 1251/NQ-UBTVQH14 về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Toàn văn các nghị quyết nêu trên được đăng trên Nhân Dân điện tử tại địa chỉ: http//www.nhandan.com.vn; và Cổng thông tin điện tử Quốc hội: http//www.quochoi.vn.