Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VLC

NDO -

NDĐT - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VLC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

Trụ sở chính: Số 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

Mã chứng khoán: VLC

Mã ISIN: VN000000VLC3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn cũ: Đại chúng chưa niêm yết

Sàn mới: UpCOM

Ngày hiệu lực: 20-10-2015

- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 63.101.000 cổ phiếu (Sáu mươi ba triệu một trăm linh một nghìn cổ phiếu)

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 631.010.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi mốt tỷ không trăm mười triệu đồng)

Kể từ ngày 20-10-2015, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán VLC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết (ĐCCNY) sang thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại SGDCK Hà Nội trên hệ thống của VSD.

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP được hình thành trên cơ sở cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công Ty TNHH MTV theo Quyết định số 1893/QĐ - TTg ngày 14-12-2012 của Thủ Tướng Chính Phủ V/v phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam.

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà Nước và các ngân hàng, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và có vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh, và chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà Nước tại Tổng công ty và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh.

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam tham gia xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành chăn nuôi, tổ chức sản xuất chăn nuôi, cung ứng sản phẩm con giống, dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm; kinh doanh xuất nhập khẩu, bán buôn bán lẻ các sản phẩm chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và các loại vật tư liên quan đến chăn nuôi…