Chính phủ thông qua Đề nghị đưa 3 luật có hiệu lực sớm hơn 6 tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73, thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở và khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, Chính phủ cũng thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.