Cần xây dựng nghị quyết Trung ương mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

NDO -

Tại kỳ họp Hội đồng Lý luận Trung ương lần thứ ba, các đại biểu kiến nghị về việc cần xây dựng nghị quyết Trung ương mới thay thế Nghị quyết 26-NQ/TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ ba, Hội đồng Lý luận Trung ương.
Quang cảnh Kỳ họp thứ ba, Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ngày 29/3, tại tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức kỳ họp thứ ba, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương gợi mở một số nội dung quan trọng cần tập trung thảo luận, góp ý kiến vào hai dự thảo báo cáo tư vấn đặc biệt quan trọng của Hội đồng, góp phần phục vụ việc chuẩn bị Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII gồm Dự thảo báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Dự thảo báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”.

Khẳng định những thành tựu đạt được sau 35 năm đổi mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và những bài học rút ra sau 20 năm về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tại kỳ họp này, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ một số vấn đề trọng tâm vì sao trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp chậm lại; chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền còn lớn, đời sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, giảm nghèo chưa bền vững, gia tăng bất bình đẳng về thu nhập; nhất là khu vực kinh tế tập thể vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế, đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác còn chậm; những hạn chế, yếu kém của mô hình hợp tác xã cũ vẫn chưa được khắc phục triệt để; tốc độ phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã còn chậm, thấp, bấp bênh và có xu hướng giảm; chưa ngang tầm với vị trí, vai trò cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Kỳ họp thứ ba, Hội đồng lý luận Trung ương -0
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Kỳ họp. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn tại kỳ họp này các đại biểu thống nhất đưa ra quan điểm, giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045; kiến nghị về việc cần xây dựng nghị quyết Trung ương mới thay thế Nghị quyết 26-NQ/TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra qua 20 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; định hướng và giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong bối cảnh mới; và các kiến nghị đặt ra về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, phân tích rõ hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự báo tình hình sắp tới, bổ sung một số nội dung, quan điểm chỉ đạo, giải pháp chủ yếu để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Đặc biệt các ý kiến đã phân tích rõ hơn một số vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra hiện nay qua 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; dự báo tình hình sắp tới, bổ sung một số nội dung, quan điểm chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá để tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong bối cảnh mới. Đồng thời nhất trí kiến nghị về xây dựng nghị quyết Trung ương mới về phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ mới; sớm sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 hoặc xây dựng Luật Hợp tác xã, Luật Kinh tế tập thể mới, sửa đổi Luật Đất đai 2013 và các Luật, văn bản dưới Luật liên quan để hoàn thiện môi trường thể chế, thúc đẩy, hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững.