Cái nhìn toàn diện về vị thế và tiềm lực phát triển của đất nước

Trong những ngày qua, rất nhiều những người dân quê tôi quan tâm, theo dõi những ý kiến của các tầng lớp nhân dân tâm huyết với chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới". Có thể nói, đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa khí thế mới của toàn Ðảng, toàn dân ta trước một giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước.

Trước khi Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội XIII được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với những tổng kết, đánh giá và định hướng rất cô đọng mà sâu sắc, đã cho chúng tôi cái nhìn toàn diện về vị thế của đất nước và tiềm lực phát triển trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, chúng tôi có sự hiểu biết và nhận thức đầy đủ hơn để nghiên cứu, tiếp thu những Dự thảo văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng. Không chỉ đánh giá thành tựu đạt được trong 5 năm qua và rút ra những bài học kinh nghiệm, người đứng đầu Ðảng và Nhà nước còn chỉ đạo, gợi mở phương hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: "Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Ðảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ðây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Ðảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động". Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta là phải thống nhất từ nhận thức cho đến hành động, thực hiện hiệu quả các giải pháp lớn như: Ðổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững trên các lĩnh vực; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; quản lý phát triển xã hội bền vững; triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Ðặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu cần nhận thức sâu sắc hơn, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các mối quan hệ lớn về mặt tư tưởng, lý luận. Ðó là các mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội… Ðây đều là những vấn đề lý luận cốt lõi về đường lối đổi mới ở nước ta. Quá trình 35 năm đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, chúng ta đã từng bước giải quyết các mối quan hệ nói trên, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, sự trì trệ, bảo thủ, trở thành một quốc gia năng động với nền kinh tế phát triển nhanh, ứng dụng nhiều khoa học kỹ thuật tiên tiến; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Quá trình đó để lại biết bao bài học quý báu đòi hỏi chúng ta phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, tiếp tục đổi mới tư duy để thực hiện hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Như chúng tôi thấy, hiện nay ở nhiều địa phương trong cả nước có sự chuyển biến rất tích cực trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; có những mặt trước kia là hạn chế, khó khăn nay tìm ra hướng đi, cách làm phù hợp đã trở thành lợi thế của địa phương, được định hướng là tiềm năng, thế mạnh để phát triển bền vững.

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gợi mở cho chúng tôi biết bao suy nghĩ về vai trò và trách nhiệm của mỗi một cá nhân, tổ chức trước giai đoạn phát triển mới của đất nước với nhiều thử thách và cơ hội phát triển đan xen nhau; đồng thời củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng ta, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mà Ðảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Hà Anh Ðức

(Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội)