Biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu

NDO - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vào đầu tháng 11/2022.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Hương Diệp
Ảnh: Hương Diệp

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin, căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Văn bản số 4036-CV/VPTW, ngày 14/6/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022.

Hội nghị nhằm tiếp tục ghi nhận và khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy kết quả đạt được, ngày càng làm tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước; đồng thời tiếp tục tăng cường nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở, về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để cán bộ Mặt trận cơ sở giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhằm nhân rộng các tấm gương tiêu biểu xuất sắc, các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong công tác Mặt trận.

Biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Hội nghị dự kiến tổ chức trong 3,5 ngày, từ ngày 3 đến ngày 6/11/2022 tại Thủ đô Hà Nội, với dự kiến hơn 500 đại biểu, trong đó có 300 đại biểu được biểu dương tại Hội nghị.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Việc tổ chức Hội nghị biểu dương bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, chu đáo, an toàn và tiết kiệm. Cá nhân được lựa chọn biểu dương toàn quốc là những điển hình tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ cơ sở, có ảnh hưởng, tác động lan tỏa trong xã hội; bảo đảm cơ cấu, thành phần vùng, miền, giới tính, người uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số…