Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16

NDO -

Sau gần ba ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và thẳng thắn, ngày 23-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 bước sang ngày làm việc thứ 3 và chính thức bế mạc, kết thúc thành công tốt đẹp. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắng và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành  Đảng bộ khóa 15; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16 -0
 Đại hội bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 gồm 50 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để đảm nhận trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó; đồng thời đã bầu đoàn đại biểu gồm 18 đồng chí (một đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16 -0
 Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với việc tán thành phương hướng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 tại Báo cáo chính trị trình Đại hội với những nội dung về mục tiêu; các chỉ tiêu chủ yếu năm năm 2021-2025; các chương trình trọng điểm; các nhiệm vụ; nhóm giải pháp đột phá chiến lược.

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16 -0
 Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16.

Mục tiêu chính của nhiệm kỳ 2020-2025 là: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; đến năm 2030 là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông - Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Đại hội cũng đã xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu trong năm năm 2021-2025, đó là: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm: 7,5 đến 8,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025: 3.500 đến  4.000 USD. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: dịch vụ chiếm 53 đến 54%; công nghiệp và xây dựng 31 đến 32%; nông nghiệp 7 đến 9% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6 đến 7%. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 12%/năm. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12 đến 13%/năm; phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10 đến 12%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025: 70 đến 75%; có 13 đến 14 bác sĩ/vạn dân và 58 đến 60 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2025: còn 2 đến 2,2%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025: 87% (trong đó, 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao); tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đến năm 2025: 100%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đến năm 2025: 100%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 56 đến 57%; phấn đấu 70 đến 80% trưởng các tổ dân phố, thôn là đảng viên. Bình quân hàng năm kết nạp từ 1.700 đến 2.000 đảng viên.

Đại hội đã xác định sáu chương trình trọng điểm, gồm: Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế); Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu cũng đã xác định 13 nhiệm vụ quan trọng cùng bốn nhóm giải pháp đột phá chiến lược, gồm: Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng đô thị di sản và phát triển kinh tế; Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; Nhóm giải pháp về đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; ứng dụng, phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, tạo động lực mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh; Bồi đắp, phát huy giá trị văn hóa và con người Huế.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Thừa Thiên Huế phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 ra mắt, nhận nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nêu quyết tâm cùng tập thể Ban Chấp hành khóa mới không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tập trung lãnh, chỉ đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16 -0
Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 tạo nên sức mạnh mới, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn kiện của Đại hội; khẩn trương triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Dịp này, Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các nhân sĩ, văn nghệ sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, đồng chí, đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, biến đau thương thành hành động cách mạng, chung tay khắc phục hậu quả bão lụt, góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát do thiên tai gây ra.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng