24 cơ sở dữ liệu của lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

NDO -

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục cơ sở dữ liệu ngành gồm 24 cơ sở dữ liệu thuộc chín lĩnh vực quản lý.

Ảnh minh họa: Hải Chung.
Ảnh minh họa: Hải Chung.

Danh mục Cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành lao động, thương binh và xã hội được xây dựng để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước của các bộ, ngành và địa phương, bao gồm 24 CSDL thuộc chín lĩnh vực quản lý cụ thể.

Lĩnh vực lao động, tiền lương có hai CSDL về tổ chức của người lao động tại cơ sở; thực hiện chính sách lao động, việc làm của doanh nghiệp.

Lĩnh vực việc làm có CSDL cung lao động; CSDL lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; CSDL giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có CSDL người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; CSDL doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động có CSDL tổ chức kiểm định thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; CSDL thiết bị, máy móc được kiểm định; CSDL kiểm định viên; CSDL tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; CSDL tai nạn lao động.

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có CSDL cơ sở giáo dục nghề nghiệp; CSDL học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

Lĩnh vực người có công có ba CSDL về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; ADN của liệt sĩ và thân nhân; người hưởng chính sách ưu đãi người có công.

Lĩnh vực bảo trợ xã hội có năm CSDL về cơ sở trợ giúp xã hội; đối tượng trợ giúp xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo; người khuyết tật; người làm công tác xã hội.

Lĩnh vực trẻ em có CSDL trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Lĩnh vực thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin có CSDL báo cáo hành chính.

Theo đó, các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được phân công chủ trì chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành, cập nhật CSDL.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu trình UBND tỉnh, thành phố xây dựng, điều chỉnh các CSDL thuộc các lĩnh vực của ngành tại địa phương phù hợp, hiệu quả, tránh chồng lấn, trùng lắp với các CSDL ngành đã được phê duyệt.

Lao động và việc làm