Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Hai, 15-06-2020, 04:08

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 73/2018/NÐ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Theo đó, chuyển chất số 398 “Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện” (trừ trường hợp ethy este của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện mà không còn chứa chất ma túy từ thuốc phiện) từ Danh mục IID sang Danh mục các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm phải tuân theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền…

★ Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2020/NÐ-CP quy định về công nghiệp an ninh. Theo đó, phát triển công nghiệp an ninh là việc đầu tư các nguồn lực và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật để phát triển tiềm lực quốc gia về nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng. Cơ sở công nghiệp an ninh không đầu tư trùng lặp những gì công nghiệp dân sinh và công nghiệp quốc phòng làm được và ngược lại. Ưu tiên các sản phẩm có trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, bảo đảm bí mật, an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Chính phủ quy định Nhà nước đầu tư hoặc tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở công nghiệp an ninh, Bộ Công an là đại diện chủ sở hữu. Cơ sở công nghiệp an ninh được Nhà nước bảo đảm nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư các cơ sở nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa các sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và phát triển công nghệ lưỡng dụng chất lượng cao...

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-8-2020.