Năng lực vận động của cán bộ cơ sở có vai trò quan trọng trong xây dựng phong trào ở khu vực nông thôn Hà Nội.

Hà Nội tổ chức Hội thi “Trưởng thôn thân thiện”

Nhằm nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và củng cố kỹ năng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” thành phố Hà Nội, lần thứ III-năm 2022.