Bổ sung 5.100 tỷ đồng cho Bộ Y tế mua sắm phòng, chống dịch Covid-19

Chủ Nhật, 01-08-2021, 19:32
(Ảnh minh họa: Reuters)

Ngày 1/8, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1376/QĐ-TTg về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Quyết định nêu rõ: bổ sung dự toán chí ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế số tiền 5.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 857/BTC-HCSN ngày 30/7/2021.

Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm:

Chủ động quyết định việc sử dụng kinh phí được giao cho phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến của công tác phòng, chống dịch và phù hợp với yêu cầu chuyên môn theo từng giai đoạn.

Rà soát toàn bộ số lượng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc hiện có, bao gồm cả các nguồn tài trợ, viện trợ, để xác định nhu cầu mua bổ sung đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ chức mua sắm theo đúng quy định tại Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc đảm bảo đúng quy định, đúng mục địch, đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với công tác phòng, chống dịch và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phối hợp Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương bố trí ngân sách để hoàn lại phần do ngân sách địa phương bảo đảm để mua sắm theo quy định theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính về việc sử dụng số kinh phí được bổ sung theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chiến dịch tiêm vaccine nhanh, an toàn, hiệu quả cho toàn dân

  

THANH GIANG